Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch tỉnh Lào Cai: Một năm nhìn lại (02/26/2015)

Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch tỉnh Lào Cai tiền thân là Trung tâm Thông tin Du lịch tỉnh Lào Cai thành lập từ năm 2007 được kiện toàn theo quyết định số 1032/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2014 của UBND tỉnh Lào Cai. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, có chức năng tham mưu, giúp lãnh đạo Sở triển khai các hoạt động thông tin và xúc tiến du lịch trên đ��a bàn tỉnh

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ XÚC TIẾN DU LỊCH LÀO CAI (08/15/2014)

Được thành lập theo quyết định số 1032/QĐ - UBND ngày 17 tháng 4 năm 2014 của UBND tỉnh Lào Cai về việc kiện toàn, đổi tên Trung tâm Thông tin Du lịch tỉnh Lào Cai thành Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch tỉnh Lào Cai