18.Thủ tục cấp lần đầu biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch) (08/18/2015)

19.Thủ tục cấp lại biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch) (08/18/2015)

20.Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam (08/18/2015)

21.Sửa đổi bổ sung Giấy phép thành lập văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam (08/18/2015)

22.Gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam (08/18/2015)

23.Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu huỷ. (08/18/2015)

24.Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam (08/05/2015)


25.Thủ tục công nhận khu du lịch địa phương (08/05/2015)


26.Thủ tục công nhận tuyến du lịch địa phương (08/05/2015)


27.Thủ tục công nhận điểm du lịch địa phương (08/05/2015)